Statements of lawyers | Stop Barnevernet

Statements of lawyers

I have received a formal email from the children minister, Solveig Hornes department today, where the department says that they do not want to follow the Human Rights Act. They only relate to the Norwegian Welfare Act.

Email:

Postadresse Kontoradresse Telefon* Barnevernavdelingen Saksbehandler
Postboks 8036 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 Hilde Bautz-Holter
Geving
22.24.25.06
NO-0030 Oslo Org no.
postmottak@bld.dep.no http://www.bld.dep.no/ 972 417 793
Marius Reikerås
marius@reikerås.no
Deres ref
Vår ref
Dato
13/2314
29.04.2015
Fylkesnemndene og forholdet til den europeiske menneskerettskonvensjon - Synspunkter
Vi viser til flere henvendelser fra deg om fylkesnemndene og forholdet til den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), senest av 18. mars 2015. Henvendelsene er rettet til både statsråden og departementet. Barnevernavdelingen besvarer henvendelsene på vegne av statsråden.
Vi beklager at det har tatt tid å besvare dine henvendelser. Samtidig viser vi til tidligere brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 4. oktober 2012 til deg med redegjørelse for om fylkesnemnda tilfredsstiller krav som oppstilles i EMK. I tillegg viser vi til brevet du har lagt ved dine henvendelser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det vedlagte brevet er justisminister Anders Anundsens brev av 7. januar 2014, som også redegjør for spørsmål om fylkesnemndene og EMK. Brevet fra justisministeren er stilet til Magnar Gripsgård, Knut Myrebøe og Bjørn Inge Johansen. I sitt svar viser justisministeren også til brev fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet til Magnar Gripsgård, der en del av de samme spørsmålene ble besvart av departementet.
Når det gjelder spørsmålet om fylkesnemnda er i strid med EMK artikkel 6 nr. 1, viser vi til justisministerens svar. Det fremgår at fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker oppfyller de krav til et ”tribunal” som følger av EMK, se Høyesteretts kjennelse i Rt. 2010 s. 274 avsnitt 58. I tillegg er det adgang til å bringe fylkesnemndas avgjørelse inn for tingretten dersom nemnda har truffet et vedtak man er uenig i. Retten skal etter tvisteloven § 36-5 foreta en utvidet prøving av saken sammenlignet med det som ellers gjelder når domstolene prøver forvaltningens vedtak. For øvrig viser vi til tvisteloven kapittel 36 om saker om administrative tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren, hvor det fremgår av § 36-2 (3) at søksmål ikke er til
Side 2
hinder for at vedtaket settes i verk eller opprettholdes med mindre retten ved kjennelse bestemmer noe annet. At det gis oppsettende virkning, fører ikke til at vedtaket faller bort.
Vi viser også til at det i regjeringsplattformen fremgår at regjeringen vil ”evaluere fylkesnemndene, samt utrede særdomstoler for saker knyttet til barn og familie”.
Når det gjelder spørsmålet om gjenforening med biologiske foreldre, viser vi til at barnevernloven § 4-21 om oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse, slår fast at fylkesnemnda skal oppheve vedtak om omsorgsovertakelse når det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Vedtaket skal likevel ikke oppheves dersom barnet har fått en slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet dersom det blir flyttet.
Departementet er opptatt av at foreldre som har blitt fratatt omsorgen for sine barn skal ivaretas. Det er i gangsatt prosesser for å styrke samarbeid mellom kommunalt barnevern og familievernkontorene. Det gis tilbud om sorgbearbeiding, hjelp til å forbedre foreldrenes omsorgskompetanse i forbindelse med samværet med barna, men også sinnemestring, generell foreldreveiledning mm. Det er også i gangsatt pilotprosjekt for opplegg rettet mot foreldre etter omsorgsovertakelse, hvor det foreligger planer for å finne gode modeller for oppfølging, måling av effekter med mer.
For øvrig viser vi til svar fra justisministeren om at fylkesnemndene skal respektere menneskerettighetene i sitt arbeid. Vi videresender dine henvendelser av 28. november 2014 og 3. desember 2014 til Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker til orientering.
Avslutningsvis viser vi til dine henvendelser av 23. og 27. januar og 10. februar 2015 til departementet og ekspedisjonssjef Kjetil Moen om en konkret barnevernssak som involverer tsjekkiske statsborgere. Du ber departementet videreformidle informasjon i saken til statsråden. I tillegg har du kommentarer til Kjetil Moens uttalelse i media 10. februar i år. Som du er kjent med, kan verken statsråden eller departementet kommentere enkeltsaker. Barnevernsaker må behandles etter reglene i barnevernloven, og etter reglene i tvisteloven ved rettslig overprøving i domstolen.
Med hilsen
Mette Solum (e.f.)
avdelingsdirektør
Hilde Bautz-Holter Geving
Seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

"Norway's Human Rights reputation in Europe, is dropping dramatically.

One I met in Istanbul said it in this way:

"There are four times as many people in Istanbul as in Norway.Still the Norwegian State acts as if it owns half of Europe."

True or not true.

The fact is that more and more people have grown tired of Norwegian public arrogance towards its own and other citizens. I am one of them.

Therefore I want changes.To the benefit of the people."

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!