About | Stop Barnevernet

Barnevernet - The Child Welfare Service

Barnevernet-steals-children

English

The Child Welfare Service of Norway (Norwegian: Barnevernet) established by the Child Welfare Act of 1992 was created "to ensure that children and young people who live in conditions that can harm their health and development are given the necessary help and care at the right time" and "to help children and young people have a safe childhood" The underlying principle governing all child welfare efforts is devotion to the child's best interests. As a general rule, it is assumed that children will grow up with their biological parents. This biological criterion forms the foundation for Norwegian legislation regulating the relationship between children and parents. A child's affiliation with its parents is considered to be a resource in and of itself. The Child Welfare Service works to ensure that families have the best possible conditions for taking care of their children. Activities are preventative. Efforts are aimed at ensuring that children and young people are not excluded from community life within their neighborhood environments.

In April 2015, the Lithuanian television reported that Norway removes children from foreign families in order to combat the consequences of "a history of incest". However, it later emerged that these claims were false and in discrepancy with available statistical data depicting the rates of occurrence of incest-related symptomes in various countries.

Česky

Barnevernet (v nové norštině bokmål bez postpozitivního členu -et jen Barnevern, v překladu „ochrana dětí“) je instituce v Norsku, která zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí a mládeže. Byla založena v roce 1992 s cílem „zajistit, aby dětem a mladým lidem, kteří žijí v podmínkách, jež by mohly poškodit jejich zdraví a vývoj, byla poskytnuta nezbytná pomoc a péče ve správný čas,“ a „pomáhat tomu, aby děti měly bezpečné dětství.“ Instituce vyvolává způsobem ochrany dětí řadu kontroverzí, v roce 2007 v jednom případě rozeznal Evropský soud pro lidská práva počínání Barnevernu jako porušující lidská práva a zkritizoval norskou soudní praxi. Ta však zůstala nezměněna.

V dubnu 2015 litevská televize uvedla, že odebíráním dětí norským úřadem Barnevernet bojuje proti následkům incestu;o tom, že incestní praxe je v Norsku závažným problémem (mluvit o něm veřejně se však považuje za nevhodné), svědčí i skutečnost, že norská ministryně dětí, rovnosti a sociálního začleňování Inga Marte Thorkildsenová v roce 2013 usilovala o zařazení předmětu „Incest“ do školních osnov základních škol v celém Norsku

Deutsch

Barnevernet (im modernen Norwegisch bokmal ohne postpositiver Endung „-et“ nur „Barnevern, in Übersetzung „Kinderschutz“) ist eine Institution in Norwegen, die sozial-rechtlichen Schutz von Minderjährigen und Jugendlichen gewährleisten soll. Sie wurde 1992 mit dem Ziel gegründet, „der Kinder und Jugendlichen, die in Bedingungen leben, die ihnen schaden könnten, eine notwendige und rechtzeitige Hilfe zu Verfügung zu stellen und im Allgemeinen helfen, dass diese Kinder eine sichere Kindheit hätten.“ Die Institution erweckt mit seiner Art der Schutzgewährung für Kinder viele Kontroversen, 2007 erkannte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Fall das Vorgehen des Barnevern als menschenrechtsverletzend und kritisierte die norwegische Justizpraxis. Die blieb jedoch unverändert.

Im April 2015 behauptete das Litauische Fernsehen, dass mit den Kindesentnahmen durch Barnevern Norwegen gegen die Folgen von Inzest vorgehe. Dass Inzest in der Praxis in Norwegen ein seriöses Problem ist (von dem öffentlich zu berichten wäre, wird jedoch für unpassend gehalten), zeugt auch die Tatsache, dass die norwegische Ministerin Inge Thorkildsen zuständig für Kinder, Gleichheit und soziale Integration, 2013 den Gegenstand „Inzest“ im Schulfaden der Volkschulen in ganz Norwegen einzureihen anstrebte.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!